Kontakt

Serwis

Szkolenia

/ Serwis / Sieć serwisów autoryzowanych


Warunki formalne:

1. Klient posiada dowód zakupu urządzenia.

2. Klient posiada ważną kartę gwarancyjną urządzenia; jest pieczątka sprzedawcy i data sprzedaży; jest pieczątka / dane firmy instalującej kocioł; jest pieczątka i data wykonania pierwszego uruchomienia.

3. Od daty pierwszego uruchomienia lub wykonania ostatniego przeglądu gwarancyjnego urządzenia nie minęło więcej niż 12 miesięcy.

4. Od daty pierwszego uruchomienia nie minęło więcej niż 3 lata.

Warunki techniczne:

1. Warunki techniczne wykonania instalacji są zgodne z wymogami obowiązujących przepisów (Instalacje posiadają aktualne protokoły odbiorowe).

W przypadku niespełnienia ww warunków Klient może zostać obciążony kosztami niezbędnymi do ich wypełnienia.

NAPRAWA GWARANCYJNA JEST W CAŁOŚCI BEZPŁATNA


szukaj serwisantów ››